Datasikkerhet på legekontor
Artikkel om datasikkerhet på legekontor.
http://www.uib.no/isf/utposten/2004nr2/utp04206.htm
Datatilsynets veileder om risikovurdering av informasjonssystemer
Veileder om risikovurdering av informasjonssystem med utgangspunkt i forskrift til personopplysningsloven.
http://www.datatilsynet.no/templates/article____888.aspx
NSM ROS 2004 Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse
Denne veiledningen bygger i all hovedsak på ROS2004, og består av to deler. Den første delen omhandler risikohåndtering generelt, og andre delen omhandler metode for risiko- og sårbarhetsanalyse.
Veiledningen er ment som en hjelp for virksomheter til å bruke risiko- og sårbarhets-analyser og på den måten bedre kunne håndtere risiko i egen virksomhet.
http://www.nsm.stat.no/Documents/Veiledninger/ROS_2004_veiledning.pdf
NSM Veiledning i verdivurdering
Det er et grunnleggende prinsipp i vårt demokrati å tilstrebe mest mulig åpenhet i forvaltningen, og i utgangspunktet skal all informasjon være offentlig tilgjengelig. Samtidig vil det til enhver tid være informasjon og objekter som er sensitive, og som har et beskyttelsesbehov. Dette er informasjon og objekter som er så viktige av hensyn til rikets sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser at de må skjermes. Forebyggende sikkerhet dreier seg i videste forstand om å ta vare på verdier og styresett. Denne veiledning skal bidra til å identifisere hva som bør skjermes.
http://www.nsm.stat.no/Documents/Veiledninger/veiledning_verdivurdering.pdf
Regelhjelp
Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket innen følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, plantehelse, produkter og forbrukertjenester. Finn kravene til din bransje.
http://www.regelhjelp.no/default____19.aspx
ROS-Publikasjoner
Åpne publikasjoner fra ROS-Programmet. (Rapporter bestilles direkte fra kontraktspartner/utgiver).
http://www.sintef.no/static/tl/projects/ros/ros-publ.html
Systematisk HMS-arbeid øker konkurranseevnen
ROS-programmet har utviklet beslutningsstøtte og opplæringsverktøy for HMS-styring og norsk HMS-tilpasning til Europa.
http://www.sintef.no/Static/TL/projects/ros/foredrag/sld001.htm

Startside  | Last ned testversjon  | Om risikoanalyse  | Linker  | Om oss  | Kontakt oss 
HMS-SERVICE Rogaland, Grotnesarmen 12, 4052 RØYNEBERG, tlf.: 51 65 58 79, e-post